דו"חות תקופתיים בהליך חדלות פירעון

חייב שקיבל צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) נדרש, בין היתר, להגיש דוח תקופתי על הכנסותיו והוצאותיו.

דוחות תקופתיים בחדלות פירעון נועדו בעיקר לעקוב אחר הכנסותיו והוצאותיו של היחיד במהלך הליכי חדלות הפירעון, כדי לבחון את אורח חייו מחד, ולסייע בשיקומו הכלכלי מאידך, אם התנהלות זו הובילה אותו לחדלות פירעון. תהליך חדלות הפירעון מורכב ודורש מעקב שוטף אחר המצב הכלכלי של היחיד.

דוחות תקופתיים חשובים כדי להעריך את רמת ההכנסות וההוצאות של החייב ולוודא שהוא נוהג בצורה אחראית בניהול משאביו. מידע זה מסייע בקביעת תכנית פעולה מתאימה לשיקום כלכלי ומניעת הישנות של מצבי חדלות פירעון בעתיד.

הדוחות כוללים פירוט של כל ההכנסות מעבודה, קצבאות וכדומה, וכן רשימה של ההוצאות השוטפות על מגורים, מזון, רכב וצרכים אחרים. בדיקה קפדנית של הדוחות מאפשרת לזהות דפוסי צריכה בלתי רציונליים או בזבוז משאבים, ולהציע התאמות נדרשות. בנוסף, הדוחות עוזרים לעקוב אחר עמידה בתכנית ההוצאות שנקבעה במסגרת הליך חדלות הפירעון.

תפקידם של הדוחות התקופתיים חשוב להבטחת התנהלות כלכלית נבונה ויציאה מוצלחת ממצב של חדלות פירעון, תוך שמירה על רמת חיים סבירה ומניעת חובות נוספים.

דרישה לדוחות תקופתיים בחדלות פירעון עשויה לגרום לאי נוחות מצד החייבים, שכן רבים מהחייבים חשים שמעקב זה מהווה פלישה לפרטיותם באופן בלתי סביר.

דו"חות תקופתיים בחדלות פירעון – הוראות החוק

תקנה 108 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ט-2019 (להלן: "התקנות") קובעת את החובה להגיש דוחות תקופתיים בהליך חדלות פירעון על הכנסותיו והוצאותיו של היחיד. תקנה 108 מחייבת את החייב להגיש דוחות תקופתיים על הכנסותיו והוצאותיו במהלך הליך חדלות הפירעון. זאת על מנת לאפשר פיקוח ובקרה על תזרים המזומנים של החייב ולוודא שהוא פועל בתום לב ומקיים את התחייבויותיו על פי הסדר הנושים שאושר. הדוחות התקופתיים צריכים לכלול פירוט של כל הכנסותיו והוצאותיו של החייב, וכן הסבר לגבי כל שינוי משמעותי בהכנסות או בהוצאות. הדוחות מוגשים לנאמן המפרק שמונה בהליך, והוא אמור לבחון אותם ולוודא שהחייב פועל כנדרש. התקנה נועדה להגביר את השקיפות ואת האמון בהליך חדלות הפירעון ולסייע בהשגת יעדיו.

תקנה 107 לתקנות מגדירה מהן הדו"חות על ההכנסות וההוצאות- מדובר בדוח תקופתי הכולל מידע בדבר הכנסותיו והוצאותיו של היחיד ובן זוגו, ילדיו הקטינים ומי שפרנסתם עליו.

תקנה 109 לתקנות קובעת את תדירות הגשת דו"חות תקופתיים בחדלות פירעון- בתקופה שממתן צו לפתיחת הליכים עד מתן צו לשיקום כלכלי, יגיש היחיד דוח על הכנסותיו והוצאותיו כאמור אחת לחודשיים, אלא אם הממונה הורה לו אחרת.

למידע רשמי ראו אתר הממונה על הליכי חדלות פרעון

מהי מטרת הגשת הדוחות?

המטרה בהגשת דו"חות אלה היא כפולה:

הראשונה, לפקח על ניהול ההליך התקין – לפקח על התנהלות היחיד ולבחון את הכנסותיו והוצאותיו וזאת כדי לוודא כי אין מקורות הכנסה עליהם לא דיווח, ולכן גם לא פוגע בזכותם של הנושים שלו להיפרע ממנו במידת האפשר.

השנייה, נועדה לסייע בשיקומו של היחיד – הדוחות התקופתיים מחייבים את היחיד ואת משפחתו למעשה לבחון את התנהלותם הכלכלית השוטפת, ובכך יש מעין רכיב חינוכי שאמור למנוע מהם להגיע למצב כלכלי שכזה בעתיד ולהתנהל בצורה מתוכננת ושקולה יותר.

פירוט הדוחות

הדו"ח כולל פירוט של כל ההכנסות וההוצאות של החייב עצמו, בן/בת זוגו וילדיהם התלויים בו, כלומר, שהוא מפרנס אותם והם מתגוררים איתו באותו בית. נדרשת רמת פירוט גבוהה בגין חלוקת הוצאות, למשל: מה גובה הסכום שמופנה לצריכה פרטית של המזון, הוצאות אינטרנט, ביגוד, חשבונות סלולר, דלק, ארנונה, שכירות ועוד.

רמת פירוט גבוהה עשויה ליצור אי נוחות בשל תחושת ה”מעקב” אחר אורח חייהם, ויש בכך מן האמת, בכל אופן מדובר בהליך מעמיק ויסודי, עם זאת הליך זה נועד בראש ובראשונה להגן על החייב ולעזור לו להשיב את אורח חייו ומצד שני לא לזנוח את טובת הנושים.

הגשת הדוחות

בדרך כלל הדו"ח עצמו יוגש באופן מקוון במערכת הממו-נט, המערכת המקוונת של הממונה על הליכי חדלות פירעון. אולם, במקרה שהיחיד אינו מיוצג ואינו מצליח להגיש את הדו"ח באופן מקוון, יורשה להגישו בדואר.

דברים שחשוב לדעת

בני זוג (המקיימים משק בית משותף) שנמצאים שניהם בהליך חדלות פירעון, רשאים להגיש דוח אחד משותף, החתום על ידי שניהם. יש להקפיד להגיש את הדוח בכל אחד מהתיקים. עם זאת, חשוב לציין שבמקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לדרוש הגשת דוחות נפרדים מכל אחד מבני הזוג, על מנת לקבל תמונה מלאה ומדויקת של המצב הכלכלי והנכסים של כל אחד מהם. במקרים אלו, יהיה צורך להגיש דוח חדלות פירעון נפרד לכל בן זוג. כמו כן, יש לשים לב שבמידה ובני הזוג נמצאים בהליכים משפטיים שונים או בשלבים שונים של ההליך, עליהם להגיש דוחות נפרדים המתארים את מצבם הספציפי. חשוב להיוועץ בעורך דין מומחה בתחום חדלות הפירעון כדי לקבל הנחיות מדויקות לגבי הגשת הדוחות בהתאם לנסיבות המקרה.

בנוסף לדרישה להגשת דוחות תקופתיים, במהלך הליך פשיטת הרגל נדרש החייב לעמוד במספר חובות נוספות: עליו לשלם תשלומים חודשיים קבועים, לפעול בהתאם להגבלות שהוטלו עליו על ידי בית המשפט, לשתף פעולה באופן מלא עם הנאמן המפקח על הליך פשיטת הרגל ולמלא אחר כל הוראה נוספת שתינתן לו במסגרת ההליך. מילוי החובות הללו הינו חיוני על מנת לאפשר את ניהול התקין של הליך פשיטת הרגל ולהבטיח כי החייב יזכה לשחרור מחובותיו בסופו של ההליך.

ניתן לאתר פרטים אודות תיקי חדלות פירעון ופשיטת רגל באמצעות מערכת מקוונת (אינטרנטית).

לפנייה לממונה בנושאים כלליים ולשליחת מסמכים – יש למלא טופס פנייה מקוון ולצרף את המסמכים הנדרשים.