הליכי חדלות פירעון בהתאם לחוק החדש

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט-2019, הכניס שינויים משמעותיים בהליכי פשיטת רגל בישראל. החוק החדש מחליף את הסדר הישן, ומטרתו לקדם את השיקום והחזרה לפעילות כלכלית של יחידים ויזמים במצבים כלכליים קשים. מטרותיו העיקריות של החוק כוללות הליכי פירעון חובות הוגנים יותר, מחילת חובות חלקית ויצירת תכנית הבראה כלכלית המותאמת לנסיבות האישיות של החייבים.

תנאים להגשת בקשת חדלות פירעון

החוק קובע את התנאים הבסיסיים הבאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון:

  1. סכום החוב הכולל חייב להיות לפחות 161,236 ש"ח.
  2. החייב אמור להיות בעל קשר משמעותי עם ישראל (מרכז החיים, נדל"ן או עסק).
  3. הנוהל מיועד רק ליחידים, לעוסקים פטורים ולעוסקים מורשים, ולא לחברות או תאגידים.

חשוב לציין כי ניתן לפתוח בהליך גם בהיעדר הליכי הוצאה לפועל או חובות גלויים, במידה והמבקש עומד בתנאי הסף.

שלבי התהליך העיקריים

הליכי חדלות פירעון תרשים

הגשת בקשה לפתיחת ההליך

התהליך מתחיל בהגשת בקשת יחיד לפתיחת הליכי חדלות פירעון למשרד המשפטים. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון דרך האתר הרשמי GOV.IL או בכתב בלשכה המחוזית של הממונה במקום מגוריכם. כעיקרון, הגשה מקוונת מפשטת את התהליך ומזרזת את הטיפול בבקשה, אך אפשרית גם הגשה רגילה ופשוטה באופן פרונטלי מול פקידי המשרד. לבקשה יש לצרף את כל המסמכים והאישורים הדרושים כגון תעודת זהות, מידע על חובות ונכסים, אישורי הכנסה ותשלומים וכן מידע מלא על מצבו הכלכלי של החייב. חשוב לספק חבילה שלמה של מסמכים כדי למנוע את העיכובים בהמשך. כמו כן, יש לשלם אגרה בגובה של 1,600 ₪.

עיון בבקשה ומתן צו פתיחת הליכים

לאחר הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים, מבצעת רשות האכיפה והגבייה בדיקה ראשונית לאיתור הפרות או ליקויים אפשריים. תהליך זה מתבצע הן באמצעות מערכות אוטומטיות והן באופן ידני על ידי נציגי המשרד. במידת הצורך, יקבל החייב הודעה למסור מסמכים נוספים או להשלים נתונים חסרים.  אחרי שלב השלמת הבדיקה המקדימה ואישור נכונות הנתונים המוצגים, עוברת רשות האכיפה והגבייה לניתוח מעמיק יותר של הבקשה ונסיבות החייב. בשלב זה רשאית הרשות לבקש מידע מגורמים שונים, לרבות רשויות ממשלתיות, בנקים ומוסדות נוספים, על מנת לאשר את הנתונים שנמסרו ולוודא כי החייב עומד בקריטריונים לפתיחת הליכי חדלות פירעון. במידה והנתונים שנאספו מספקים את רשות האכיפה והגבייה, יינתן צו פתיחת הליכים תוך 30 יום ממועד הגשת הבקשה (אם כי בפועל הדבר עשוי להימשך זמן רב יותר). צו זה כולל, בין היתר, הקפאת כל הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב וקביעת התחייבויות תשלום חודשיות שהחייב יידרש לעמוד בהן.

תקופת ביניים 

לאחר קבלת צו פתיחת הליכים, מתחילה תקופת ביניים הנמשכת כ-11 חודשים. בתקופה זו נבחנים היבטים שונים בתיק פשיטת הרגל של החייב. ראשית, נבחנת התנהלותו הכלכלית הנוכחית, לרבות הכנסות, הוצאות, נכסים והתחייבויות, עמידה בהתחייבויות תשלום ושיתוף פעולה עם רשויות האכיפה והגבייה. במקביל, מתבצע מחקר מעמיק של הנסיבות שהובילו לחדלות הפירעון ולצבירת חובות. הממונה אוסף מידע ממקורות שונים על מנת להעריך את הסיבות למצב החוב, כדי לקבוע אם ניתן להסבירו על ידי גורמים חיצוניים או שמא החייב עצמו ביצע מעשים בלתי חוקיים. עד תום תקופת הביניים, תשלים רשות האכיפה והגבייה מיפוי מלא של כל נכסי החייב, הידועים והחשודים, לצורך מימושם אחר כך לסילוק חובות.

הכנת תכנית הבראה פיננסית

תוצאות תקופת הביניים, לרבות ניתוח התנהלותו הכלכלית של החייב, סיבות להיווצרות חובות ומידע על נכסים, נרשמות בדוח מפורט של הנאמן. דוח זה משמש בסיס להכנת תכנית הבראה פיננסית לחייב. התוכנית כוללת הליך פירעון חובות, מחיקה חלקית של חובות, תשלומים שוטפים, מימוש נכסים ובמידת הצורך שילוח החייב להכשרה בניהול כספים.

צו שיקום כלכלי ותקופת השיקום

במהלך תקופת השיקום הכלכלי, הנמשכת כשלוש שנים, הנאמן עוקב אחר עמידתו של החייב בתנאי הצו, מדווח לרשות האכיפה והגבייה ומבצע את ההליכים הנדרשים לרבות מימוש נכסים. אם החייב אינו עומד בתנאים, רשאי הממונה לפנות לבית המשפט בבקשה לביטול ההליך.

צו הפטר סופי למחיקת יתרת החובות

במידה והליך השיקום יצליח, יקבל החייב צו סופי למחיקת חלק מהחובות בהתאם לנהלים והחריגים הקבועים בחוק.

יתרונותיהם של דיני חדלות פירעון

דיני חדלות הפירעון שמים דגש על שמירת כבודו וצנעת הפרט לאורך כל ההליך. פרסום מינימלי, שימוש באמצעים דיגיטליים, צמצום בירוקרטיה וריכוז ההליכים במשרד המשפטים מסייעים להפחית את העומס הרגשי והבירוקרטי במידה גובהה יותר לעומת הליכי פשיטת רגל שהתנהלו בעבר.

ליווי משפטי בהליכי חדלות פירעון  הניתן על ידי משרד שלנו

בוודאי, מורכבות ההליך מחייבת תמיכה משפטית מקצועית. עורך דין המתמחה בתחום חדלות הפירעון יכול לסייע רבות לחייב ולמקסם את סיכויי הצלחתו ולהבטיח שזכויותיו וכבודו נשמרים במהלך התהליך. אצלנו, במשרד עורכי הדין אורה צימברג, אנו מבינים את מצבו הלא פשוט של הלקוח אשר מצא את עצמו באמצע ההליך הנדון ומתחייבים לספק עבורו תמיכה וליווי אישי לאורך כל התקופה הארוכה של הליך חדלות הפירעון.