עיקול רכב בהוצאה לפועל, מה עושים?

רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על עיקול פיזי של רכב החייב לצורך פירעון חובותיו. החייב יכול בתוך פרק זמן קצוב להסדיר את החוב ובכך למנוע את מכירת הרכב, או להגיש בקשה מנומקת לביטול העיקול.

עיקול הוא צעד המופנה נגד חייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל במטרה להפעיל עליו לחץ לפירעון החוב. העיקול נועד להגביל את יכולתו לעשות שימוש ברכב, לתפוס אותו ולמנוע מצב שבו החייב יעביר אותו לצד שלישי או יפגע בו, ובכך יפגע באפשרות של הזוכה להיפרע ממנו. עיקול רכב הוא אכן אמצעי לחץ על חייב לשלם את חובו במסגרת הליכי הוצאה לפועל. בעת ביצוע עיקול רכב, קצין ההוצאה לפועל תופס את הרכב מהחייב באופן זמני ומונע ממנו להעבירו או לפגוע בו. מטרת העיקול היא להגביר את הלחץ על החייב לשלם את חובו על ידי הגבלת יכולתו להשתמש ברכב. עם זאת, החייב יכול לפדות את הרכב בתשלום החוב או להגיע להסדר עם הזוכה. אם החייב לא יפרע את חובו, הרכב יכול להימכר במכירה פומבית כדי לכסות את החוב.

מי יכול להגיש את הבקשה?

1. השירות ניתן לזוכים בהוצאה לפועל. זוכים הם מי שמחזיקים בפסק דין, שיק, חשבונות או כל מסמך אחר המחייב אדם לשלם להם, או לעשות פעולה שהוא מחויב לעשות.

2. עיקול רכב של חייבים מתבצע בשני שלבים דרך שתי בקשות שונות: ראשית, רישום הרכב לעיקול ולאחר מכן מימוש העיקול באמצעות בקשה לתפיסת רכב.

3. אפשר להגיש את הבקשה לרישום עיקול רכב אם היא עומדת בשני התנאים הבאים:

– עברו 6 חודשים לפחות ממועד מסירת אזהרה לחייב/חייבת.

– סכום החוב בכל תיקי החייב/חייבים גבוה מ- 2,500 ₪

– עם זאת, רשם הוצאה לפועל רשאי להתיר עיקול רכב גם אם עברו פחות מחצי שנה ממועד מסירת האזהרה או סכום החוב נמוך מ- 2,500 ₪ אם הנימוקים שכנעו את הרשם שיש צורך בביצוע הפעולה. על הרשם לנמק את ההחלטה. זוכים הרוצים להגיש בקשה במקרים חריגים אלה, יגישו את הבקשה כבקשה כללית בטופס 988.

עיקול רכב של חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל יכול להתבצע על ידי רישום העיקול במשרד הרישוי. מרגע רישום העיקול, החייב אינו רשאי להשתמש ברכב, ואם לא יפרע את החוב בתוך פרק זמן קצוב, ניתן למכור את הרכב שנתפס, והכסף שיתקבל מהמכירה ישמש לפירעון החוב.

לאחר רישום העיקול, הרכב נחשב כרכוש ממושכן של ההוצאה לפועל. החייב מאבד את הזכות להשתמש ברכב או להעבירו לאחר.

אם החוב לא יפרע בתוך התקופה שנקבעה על ידי ההוצאה לפועל, הרכב יימכר במכירה פומבית. כספי המכירה ישמשו לפירעון החוב לנושה, ויתרת הכסף אם תהיה, תוחזר לחייב.

תהליך זה מאפשר לנושה לגבות את חובו באמצעות מימוש הנכס הממושכן של החייב, כלומר הרכב שנתפס. יש לציין כי החייב עודנו יכול להגיש התנגדות לעיקול במקרים מסוימים, כגון אם הוא טוען שהרכב אינו שייך לו.

זוכה המחזיק בפסק דין לטובתו המשמש אמצעי להבטחת ביצועו, יכול ליזום עיקול רכב ולהגיש בקשה מתאימה ללשכת ההוצאה לפועל. בבקשה עליו לציין את פרטי החייב, פרטי הרכב ומספר הרישוי שלו.

עם קבלת פסק הדין, הזוכה יכול להגיש בקשה לעיקול רכב על ידי הגשת טופס בקשה ללשכת ההוצאה לפועל. בבקשה יש לציין את פרטי החייב כגון שם מלא וכתובת, וכן את פרטי הרכב שברצונו לעקל, כולל סוג הרכב, שנת ייצור, צבע ומספר רישוי.

לאחר הגשת הבקשה, לשכת ההוצאה לפועל תנקוט בצעדים המתאימים לביצוע העיקול. תהליך זה נועד להגביר את הסיכויים לגביית החוב מהחייב על ידי איום בהחרמת רכושו, במקרה זה – רכבו. חשוב לזכור כי עיקול הרכב הוא רק שלב אחד בהליך הגבייה, ובמידה והחייב לא יפרע את חובו, יתכן ויידרשו צעדים משפטיים נוספים.

רישום הרכב ומימוש העיקול

עיקול רכב מתבצע בשני שלבים דרך שתי בקשות שונות:

1.רישום הרכב לעיקול

2.ולאחר מכן מימוש העיקול

במקרה של רכב פרטי או מסחרי, העיקול נשלח לרישום במשרד הרישוי. כמו כן, ניתן לבקש לעקל כלי שיט או כלי טיס, אם ידוע שיש כאלה בבעלות החייב. שלב ראשון בתהליך העיקול הוא רישום העיקול על הרכב במשרד הרישוי או משרד התחבורה, בהתאם לסוג הרכב.

שלב זה מונע את העברת הבעלות או משכון הרכב עד לגביית החוב. השלב השני הוא מימוש העיקול – תפיסת הרכב והעברתו לממכר פומבי על ידי רשות האכיפה והגבייה. תהליך זה חל גם על כלי שיט וכלי טיס בבעלות החייב. בדרך זו, עיקול הרכב מאפשר לנושה לממש את זכויותיו ולגבות את חובו באמצעות מכירת הרכב העקור. חשוב לציין כי התהליך כולו נעשה בפיקוח ובאישור של רשויות המדינה המתאימות על מנת להבטיח את חוקיותו ותקינותו.

בקשה לביטול עיקול רכב

רכבים מתחת לשנת 1990 אינם ניתנים לעיקול, והחייב יכול להגיש התנגדות לעיקולם על בסיס טענה זו. כמו כן, החייב יכול לטעון סיבות רבות להתנגדות לעיקול, כגון אם המכונית נמכרה לצד שלישי אך הבעלות טרם הועברה, או אם העיקול עלול לפגוע בפרנסתו מכיוון שהרכב משמש אותו לעבודה.

נוסף על כך, חשוב לציין כי גם אם הרכב עונה על הקריטריונים לעיקול, החייב עדיין יכול להתנגד לעיקול ממספר סיבות נוספות. למשל, אם הרכב נחוץ לצורך טיפול רפואי או לצרכים אחרים חיוניים.

לחילופין, החייב יכול לטעון כי יש לו רכוש אחר שניתן לעקל במקום הרכב. חשוב להבין שהליך העיקול הוא הליך משפטי לא פשוט ודי מורכב, ועל החייב לפעול בזהירות ולהיעזר בייעוץ משפטי מקצועי כדי להגן על זכויותיו. בית המשפט יבחן כל מקרה לגופו ויכריע בהתאם לנסיבות הספציפיות של התיק.

כאשר הבקשה המנהלתית הוגשה לאחר שנמסרה אזהרה לחייב בגין עיקול רכבו, וחלפו מניין הימים הדרושים בחוק, אין צורך לקבל את החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין העיקול. אם עוקל רכב בעל ערך למכירה, ניתן להתקדם להליך מימוש הרכב ולהגיש בקשה לתפיסתו.

במצב בו הרכב אינו רשום על שם החייב אך ידוע לזוכה כי החייב עושה בו שימוש קבוע, הזוכה יכול להגיש בקשה מנומקת לביצוע העיקול. לבקשה זו יש לצרף תצהיר המפרט את הנסיבות המצדיקות את העיקול, וכן טפסים רלוונטיים נוספים הנדרשים על ידי רשות האכיפה והגבייה. בדרך זו, הזוכה מנמק את בקשתו לעקל את הרכב למרות שאינו רשום על שם החייב, בהתבסס על השימוש הקבוע שהחייב עושה בו. רשות האכיפה והגבייה תבחן את הבקשה והמסמכים הנלווים ותחליט האם לאשר את ביצוע העיקול על הרכב.

אם החוב לא נפרע לאחר תקופת השבועיים, לשכת ההוצאה לפועל תפרסם הודעה על מכירת הרכב בפומבי. זוהי מכירה פתוחה לציבור הרחב, שבה הרכב יימכר למציע הגבוה ביותר. באחריות הקונה לבדוק את תקינות הרכב לפני הרכישה. תהליך המכירה הפומבית מאפשר לחייב להחזיר את החוב שלו באמצעות כספי המכירה, ואת יתרת הכסף לאחר ניכוי החוב והוצאות המכירה.

לתיאום פגישת ייעוץ עם עורך דין הוצאה לפועל, אורה צימברג, צרו קשר.